Brieven over financiering ouderenzorg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de brieven die we verstuurden naar de ouderenvoorzieningen in het kader van de financiering van residentiële ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming.

Raadpleeg de brieven van meest recent naar oudst:
Brieven in verband met COVID-19

pdf bestandTFO-2022-05 (136 kB)

In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de indexatie van de verschillende tegemoetkomingen naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in april 2022.

pdf bestandTFO-2022-04 (915 kB)
pdf bestandeWZCfin_controles_1.4 (374 kB)
pdf bestandeWZCfin_handleiding_ouderenvoorzieningen_1.5 (1.07 MB)

In deze brief vindt u informatie over eWZCfin:
- meldingstermijn
- stuitingsbrief bij verjaringstermijn
- nieuwe versies handleiding eWZCfin en handleiding controles eWZCfin

pdf bestandOproep 7 - infrastructuurforfait - begeleidende brief VAZG bij brief minister (119 kB)
pdf bestandOproep 7 infrastructuurforfait – brief minister (386 kB)
pdf bestandInfrastructuurforfait - specifieke informatie oproep 7.pdf (168 kB)
pdf bestandHandleiding infrastructuurforfait 15032022 (624 kB)
pdf bestandBijlage 14. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1 (9.6 MB)
pdf bestandHandleiding eLoket voor het infrastructuurforfait 01032021 (669 kB)
Bijgevoegd vindt u informatie over de zevende oproep infrastructuurforfait voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die loopt tot en met 30 juni 2022.
 

pdf bestandTFO-2022-03 (386 kB)
In deze brief komt de indexoverschrijding februari 2022 aan bod.

pdf bestandDagprijsindexatie na 6 maanden (101 kB)
In deze brief komt de versnelde indexatiemogelijkheid van dagprijzen voor uw voorziening aan bod.

pdf bestandTFO-2022-02 (80 kB)
In deze brief komt de bijdrage in het kader van de syndicale premie aan bod is bestemd voor de openbare woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

pdf bestandBrief TFO-2022-01 (386 kB)

In deze brief komt de indexatie van de tegemoetkomingen aan bod.

pdf bestandBrief TFO-2021-19 (136 kB)

In deze brief komen de retroactieve maatregelen die met ingang van 1 juli 2021 in bijkomende flexibiliteit inzake de personeelsinzet in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf voorzien aan bod. 

pdf bestandBrief TFO-PC330 (80 kB)

In deze brief komen de betalingen compensatie loonsverhogingen voorzien in de Vlaamse intersectorale akkoorden 5 en 6 voor de rechtenjaren 2021 en 2022 voor de private woonzorgcentra aan bod.

pdf bestandBrief TFO-2021-18 (143 kB)

In deze brief komen enkele belangrijke wijzigingen inzake meldingstermijn en verjaringstermijn in eWZCfin aan bod. 

pdf bestandBrief TFO-2021-17 (155 kB)
docx bestandFormulier Titels en beroepsbekwaamheden CDV (1.63 MB)

In deze brief komt de terugbetaling van de premie ‘Titels en beroepsbekwaamheden’ voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 aan bod.

Deze brief is enkel van toepassing op de centra voor dagverzorging die hun gegevens in Raas onder het RIZIV-nummer van het centrum voor dagverzorging registreren (en dus niet onder RIZIV-nummer van het woonzorgcentrum). Met deze brief willen we hen informeren over de terugbetaling van de premie ‘Titels en beroepsbekwaamheden’ voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021.

Deze brief is niet van toepassing voor woonzorgcentra en centra voor dagverzorging die hun gegevens in Raas onder het RIZIV-nummer van het woonzorgcentrum registreren. Zij ontvangen immers via deel E4 van de basistegemoetkoming voor zorg de tegemoetkoming voor verpleegkundigen die voor 2 september 2006 de beroepstitel van geriatrisch verpleegkundige, beroepsbekwaamheid van geriatrisch verpleegkundige of beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg verworven hebben.

pdf bestandBrief TFO-2021-15 (106 kB)

In deze brief komen de sectorcodes en vestigingseenheden in DMFA aan bod.

pdf bestandBrief TFO-2021-14 (135 kB)

In deze brief komt de digitale communicatie en facturatie naar de zorgkassen aan bod.

pdf bestandBrief TFO-2021-13 (145 kB)

In deze brief komt de indexatie van tegemoetkomingen voor uw voorziening naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in augustus aan bod.

pdf bestandBrief TFO-2021-12 (129 kB)

In deze brief komt de rapportering bijkomende tewerkstelling VIA6 in het e-Loket aan bod.

pdf bestandBrief TFO-2021-11 (102 kB)

In deze brief gaat een toelichting over:

 • RaaS: afsluiten referentieperiode 2020-2021 en vervolgtraject
 • Betalingen 30 juli 2021: voorschotten compenserende financiering ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ en aanvullende financieringen

pdf bestandBrief TFO-2021-10 (112 kB)  

In deze brief gaat een toelichting over een overgangsmaatregel voor de verstrekkingen van zelfstandig kinesitherapeuten tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021.

          pdf bestandBrief TFO-2021-08 (115 kB)  

In deze brief gaan diverse richtlijnen over de digitale communicatie en facturatie naar de zorgkassen.

pdf bestandBrief TFO 2021-07 (133 kB)
pdf bestandBrief TFO 2021-07 Bijlage 1 (819 kB)
pdf bestandBrief TFO 2021-07 Bijlage 2 (97 kB)

Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) van 30 maart 2021 werden diverse maatregelen afgesproken om de gestegen zorgzwaarte en hoge werkdruk in de ouderenzorg op te vangen. Op 25 juni 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit om deze afspraken te kunnen uitvoeren. Als bijlage kan u een brief terugvinden waarin we u informeren over de aanpassingen die in het ontwerpbesluit van 25 juni 2021 zijn opgenomen.

pdf bestandBrief TFO-2021-06 (149 kB)

In deze brief gaat een toelichting over de impact van het VIA 6 akkoord op de digitale communicatie en facturatie naar de zorgkassen.

pdf bestandBrief TFO-2021-05 (112 kB)

In deze brief gaat een toelichting over de automatische toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

pdf bestandBrief TFO-TPK-2021-04 (175 kB)
pdf bestandBesluit Vlaams Regering - Financiering CRA en erkenningsvoorwaarden (684 kB)


Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat de uitbreiding van de functie van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) naar alle bewoners in het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf type 1 structureel verankerd in de regelgeving.
Met deze brief informeren we u over de inhoud van dit besluit en een kopie van het betreffende besluit.

pdf bestandBrief TFO-2021-03.pdf (127 kB)

Als bijlage vindt u de brief over de afrekening van de voorschotten.

pdf bestandMail meldingstermijn (133 kB)
xlsx bestandBijlage meldingstermijn_opstart1mei (5.37 MB)

Als bijlage vindt u de mail en de bijlage in verband met de toepassing meldingstermijn 5 werkdagen bij versturen opnames en indicatiestellingen via eWZCfin aan de zorgkassen.

pdf bestand21-7371 ministeriele omzendbrief VIA 6 deelsectorakkoord OZ (628 kB)
pdf bestandVR 2021 0204 MED.0131-2 Definitief akkoord VIA6 - bijlage (2.36 MB)

Als bijlage vindt u een brief van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, met daarin een toelichting over het deelsectorakkoord ouderenzorg binnen het zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6).

pdf bestandBrief TFO-2020-26 (96 kB)

Met deze brief wensen wij u te informeren over de 6de oproep van het infrastructuurforfait die in 2021 gepland is voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.”

pdf bestandBrief TFO-2020-24 (153 kB)

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De verjaringstermijn zal niet zal worden toegepast voor de facturatie van de prestaties van 2019;
 • Bijkomende verduidelijkingen inzake de facturatie van prestaties aan de zorgkassen;
 • Een nieuwe versie van de handleiding eWZCfin;
 • De nieuwe aanpassingscoëfficiënt in de basistegemoetkoming voor zorg voor facturatiejaar 2021.

pdf bestandBrief TFO-2020-20 (334 kB)
pdf bestandFormulier Titels en beroepsbekwaamheden CDV (132 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de terugbetaling van de premie ‘Titels en beroepsbekwaamheden’ voor de periode van 1 september 2019 tot 31 augustus 2020.

Deze brief is enkel van toepassing op de centra voor dagverzorging die hun gegevens in Raas onder het RIZIV-nummer van het centrum voor dagverzorging registreren (en dus niet onder RIZIV-nummer van het woonzorgcentrum). Met deze brief willen we hen informeren over de terugbetaling van de premie ‘Titels en beroepsbekwaamheden’ voor de periode van 1 september 2019 tot 31 augustus 2020.

Deze brief is niet van toepassing voor woonzorgcentra en centra voor dagverzorging die hun gegevens in Raas onder het RIZIV-nummer van het woonzorgcentrum registreren. Zij ontvangen immers via deel E4 van de basistegemoetkoming voor zorg de tegemoetkoming voor verpleegkundigen die voor 2 september 2006 de beroepstitel van geriatrisch verpleegkundige, beroepsbekwaamheid van geriatrisch verpleegkundige of beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg verworven hebben.

pdf bestandMail TFO van 3 juli 2020 (95 kB)

Met deze mail willen we u informeren over de betalingen van 31 juli en 30 september 2020:

 • De afrekening van het recht ‘derde luik’ voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018;
 • (het saldo van) de overbruggingstoelage.

pdf bestandBrief TFO-2020-11 (550 kB)

In deze brief gaan we in op de volgende punten:

 • Stand van zaken inzake het digitaal doorsturen van opnameberichten en facturatie
 • Facturatie 2020
 • Modaliteiten van de laatste verlenging van de voorschottenregeling
 • Meerdere maanden doorsturen in 1 keer
 • Papieren kennisgevingen naar ziekenfondsen

pdf bestandBrief TFO-2020-10 (163 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de praktische uitwerking van de subsidiëring voor de centra voor kortverblijf met een bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf.

pdf bestandBrief TFO-2020-09 (187 kB)

Let deze brief willen we u informeren over Raas: afsluiten referentieperiode 2019-2020 en vervolgtraject.

pdf bestandBrief TFO/2020/08 definitieve basistegemoetkoming voor zorg 2020 (99 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de berekening van de definitieve basistegemoetkoming voor zorg 2020.

pdf bestandBrief TFO/2020/07 titels en beroepsbekwaamheden september 2020 (84 kB)

De "brief TFO/2020/07 titels en beroepsbekwaamheden september 2020” is ingetrokken. De sociale partners hebben namelijk de bedragen van de premies vastgelegd, zijnde 3.838,38 euro voor de rechthebbenden op titel en 1.279,42 euro voor de rechthebbenden op beroepsbekwaamheid.

pdf bestandBrief TFO/2020/03b (87 kB)

In deze brief komt de informatie over de indexatie tegemoetkomingen voor de woonzorgcentra met een bijkomende erkenning jongdementie aan bod.

pdf bestandBrief TFO/2020/03a (120 kB)

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

Impact overschrijding spilindex op:

 • De tegemoetkoming in de gesolidariseerde kosten van het incontinentiemateriaal (in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf);
 • De tegemoetkoming in de reiskosten centrum voor dagverzorging (in centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning);
 • De basistegemoetkoming voor zorg in de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging met bijkomende erkenning.

pdf bestandBrief TFO-2020-2 (126 kB)

Met deze brief worden woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en groepen van assistentiewoningen geïnformeerd over de (deel)sectorcodes die moeten worden ingevuld in de DMFA (PPL) aangifte.

pdf bestandBrief TFO/2020/01 (101 kB)

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Besparingen in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
 • Betaalmoment afrekening derde luik (recht periode 1 juli 2018 tot 31 december 2018) en overbruggingstoelage

pdf bestandBrief TFO/2019/19 (265 kB)

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verlenging van de voorschottenregeling
 • Ingave van de gefactureerde dagen in de RaaS-webtoepassing
 • Papieren kennisgevingen naar de ziekenfondsen
 • Informatie betreffende de bedrijfsrevisoren

pdf bestandBrief TFO/2019/18 (204 kB)

In deze brief komende de volgende onderwerpen aan bod i.v.m. de RaaS-webtoepassing:

 • Afwerken referentieperiode 2018-2019
 • Openstellen van de referentieperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020
 • Aandachtspunten ingave personeelsgegevens

pdf bestandBrief TFO/2019/17 (201 kB)

In deze brief komende de volgende onderwerpen aan bod:

 • Aanpassing  van de voorschotten voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf 
 • Aanpassing van de voorschotten voor dagverzorgingscentra met bijkomende erkenning
 • Het vervolgtraject voor de controle zorgberoepen

pdf bestandBrief TFO/2019/16 (189 kB)

Brief met betrekking tot de Raas-webtoepassing

pdf bestandBrief TFO/2019/15 (97 kB)

Brief over titels en beroepsbekwaamheden van de verpleegkundigen

pdf bestandBrief TFO/2019/14 (114 kB)

Brief over gespreide uitrol - afrekening voorschotten

pdf bestandBrief TFO/2019/13 (131 kB)

Brief over Raas-webtoepassing: referentieperiode 1/7/2018 tot 30/6/2019 – certificaat leidinggevende functie in de zorg

pdf bestandBrief TFO/2019/12 (107 kB)

Brief over RaaS-webtoepassing en enkele aandachtspunten

pdf bestandBrief TFO/2019/11 (103 kB)

Brief over de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan: beperking van de jobs die in aanmerking komen als vervanger

pdf bestandBrief TFO/2019/10 (137 kB)

Brief over de aanpassing van de Raas-webtoepassing met betrekking tot de federale bevoegdheden

pdf bestandBrief TFO/2019/09 (141 kB)

Brief over de controle van de personeelsgegevens in de RaaS-webtoepassing

pdf bestandBrief TFO /2019/08-Golf4 (154 kB) en xlsx bestandBijlage-VSB-eWZCfin-Golf4 (50 kB)

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de vierde golf.

pdf bestandBrief TFO /2019/08-Golf3 (154 kB) en xlsx bestandBijlage-VSB-eWZCfin-Golf3 (122 kB)

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de derde golf.

pdf bestandBrief TFO /2019/08-Golf2 (154 kB) en xlsx bestandBijlage-VSB-eWZCfin-Golf2 (44 kB)

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de tweede golf.

pdf bestandBrief TFO /2019/08-Golf1 (152 kB) en pdf bestandBijlage - VSB-eWZCfin-Golf1 (40 kB)

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de eerste golf.

pdf bestandBrief TFO/2019/07 (273 kB) en Bijlage - Handleiding e-loket

Vraag aan de ouderenvoorzieningen om het bankrekeningnummer voor de voorschotten tijdens de gespreide uitrol te controleren.

pdf bestandBrief TFO/2019/06 (175 kB)

Aanpassing van de regeling van de gespreide uitrol: meerdere instapmomenten en bijkomende voorschotten.

pdf bestandBrief TFO/2019/05 (168 kB)

Aangepaste voorschotten 2 en 3 in de gespreide uitrol ten gevolge van een actualisering van de bedragen die in de berekening worden meegenomen.

pdf bestandBrief TFO/2019/04 (138 kB) 

Wijziging van de procedure om in te stappen in de tweede fase van de voorschottenregeling.

pdf bestandBrief TFO/2019/03 (99 kB)

Bijkomende duiding bij het voorschot 2 van het derde luik voor de openbare ouderenvoorzieningen.

pdf bestandBrief TFO/2019/02 (139 kB)

Toelichting over alle betalingen en berekeningen van de tegemoetkomingen 2019.

pdf bestandBrief TFO/2019/01 (246 kB)

Vervaldagnota Q1 2019 moet niet meer naar de verzekeringsinstellingen worden verzonden.

pdf bestandBrief TFO/2018/11 (160 kB)

Tegemoetkoming voor de reiskosten in de dagverzorgingscentra vanaf 1 januari 2019.

pdf bestandBrief TFO/2018/10 (381 kB) en pdf bestandBijlage - Hoe aansluiten bij een zorgkas (256 kB)

Informatie en aandachtpunten inzake de overgang naar een Vlaamse financiering vanaf 1 januari 2019.
 

COVID-19

pdf bestandBrief TFO 2022-06 (173 kB)

Op vrijdag 3 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed met de financiële maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang die door de COVID-19-crisis getroffen worden tot en met 31 maart 2022 (continuïteitsborg) en tot en met 30 september 2022 (inzet jobstudenten).

Met deze brief willen we u informeren over de maatregelen die in het besluit voorzien zijn.

Naast de brief kan u ook volgende documenten terugvinden:

 • een bijlage met een uitgebreide toelichting bij elk van de maatregelen en hoe u er desgevallend aanspraak kan op maken. We verzoeken u deze bijlage eveneens grondig te lezen;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2022.

pdf bestandBrief TFO-2021-12 (105 kB)

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 9 juli 2021 om een subsidie toe te kennen voor de vaccinatie van bewoners en personeel in de erkende en aangemelde groepen van assistentiewoningen en serviceflats. Met deze brief worden deze subsidie en de praktische modaliteiten er omtrent toegelicht. 

pdf bestandBrief TFO-2021-09 (166 kB)

De Vlaamse Regering besliste op 25 juni 2021 om de financiële COVID-19-maatregelen te verlengen en op bepaalde punten aan te passen. Met deze brief willen we u informeren over de maatregelen die in het besluit voorzien zijn.

Naast de brief kan u ook volgende documenten terugvinden:

 • een bijlage met een uitgebreide toelichting bij elk van de maatregelen en hoe u er desgevallend aanspraak kan op maken.
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020.

pdf bestandBrief TFO-2021-02 (216 kB)

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag, 26 maart 2021, om de compensatiemaatregelen voor de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang te verlengen tot eind 2021. Via deze brief informeren we u over de maatregelen waarrond een akkoord werd bereikt binnen de Vlaamse Regering.

pdf bestandBrief TFO-2021-01 (187 kB)

In deze bief informeren we u over de beslissing van de Vlaamse Regering van vrijdag 12 maart 2021 om een subsidie toe te kennen:

 • enerzijds aan de coördinerend en raadgevend arts voor de vaccinatie van de bewoners van woonzorgcentra, al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf;

 • en anderzijds aan de woonzorgcentra, al dan niet met bijbehorend centra voor kortverblijf, voor de vaccinatie van het personeel.

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering subsidie CRA & woonzorgcentra i.f.v. vaccinatie. (683 kB)

pdf bestandBrief TFO-2020-25 (157 kB)

Op vrijdag 11 december 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat de financiële maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang die door de COVID-19-crisis getroffen worden verlengt en versterkt in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Met deze brief willen we u informeren over de maatregelen die in het besluit voorzien zijn.

Naast de brief kan u ook volgende documenten terugvinden:

 • een bijlage met een uitgebreide toelichting bij elk van de maatregelen en hoe u er desgevallend aanspraak kan op maken. We verzoeken u deze bijlage eveneens grondig te lezen;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020.

pdf bestandBrief TFO-2020-23 (152 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de compensatiemaatregelen COVID-19 van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

pdf bestandBrief TFO-2020-22 (100 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de berekening voorlopige basistegemoetkoming voor zorg 2021.

pdf bestandBrief TFO-2020-21 (173 kB)

Met deze brief willen we u informeren over:

 • Aanwezigheidsdagen centra voor dagverzorging meedelen in het e-Loket
 • Invoeren aanwezigheidsdagen 1/9/2020-30/9/2020

pdf bestandBrief TFO-2020-19 (147 kB)

Met deze brief willen we u informeren over:

 • Gegevens CRA meedelen in Raas ten laatste op 18 oktober 2020

pdf bestandBrief TFO-2020-18 (172 kB)

Met deze brief willen we u informeren over het meedelen van de extra personeelsinzet tijdens de periode 13/3/2020 - 30/9/2020

pdf bestandBrief TFO-2020-17 (234 kB)

Met deze brief willen we u informeren over:

 • Toelichting compensatieberekening centra voor dagopvang vanaf 25 mei 2020 tot en met 31 december 2020;
 • Invoeren aanwezigheidsuren voor de periode van 25/5/2020 – 31/7/2020 tot en met 30 september 2020;
 • Invoeren aanwezigheidsuren volgende periodes;
 • Betaling van de compensaties.

pdf bestandBrief TFO-2020-16 (170 kB)

Met deze brief willen we u informeren over:

 • Aanwezigheidsdagen meedelen in het e-Loket
 • Invoeren aanwezigheidsdagen 1/8/2020 – 31/8/2020 

pdf bestandBrief TFO-2020-15 (195 kB)

Met deze brief willen we u informeren over:

 • Toelichting compensatieberekening centra voor dagverzorging vanaf 25 mei 2020 tot en met 31 december 2020;
 • Invoeren aanwezigheidsdagen voor de periode van 25/5/2020 – 31/7/2020 tot en met 15 september 2020;
 • Invoeren aanwezigheidsdagen volgende periodes;
 • Betaling van de compensaties.

pdf bestandBrief TFO-2020-14 (212 kB)

Met deze brief willen we u informeren over:

 • Invoeren leegstandsdagen voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf voor de periode van 1/7/2020 – 31/7/2020 tot en met 31 augustus 2020;
 • Heropening dossier leegstandsdagen 1/5/2020 – 30/6/2020 tot en met 31 augustus 2020;
 • Verduidelijking berekenen leegstandsdagen
 • Vuistregels, veelgestelde vragen en voorbeelden

pdf bestandBrief TFO-2020-13 (168 kB)

Op vrijdag 17 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat aanpassingen aanbrengt aan de financiële maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang die door de COVID-19-crisis getroffen worden.

Met deze brief willen we u informeren over de maatregelen die in het besluit voorzien zijn.

Naast de brief kan u ook volgende documenten terugvinden:

 • Een bijlage met een uitgebreide toelichting bij elk van de maatregelen en hoe u er desgevallend aanspraak kan op maken. We verzoeken u deze bijlage eveneens grondig te lezen;
 • Een bijlage met een overzicht van de mee te delen gegevens en indieningstermijnen om op de voorziene compensaties aanspraak te kunnen maken.

pdf bestandBrief TFO-2020-12 (212 kB)

Met deze brief willen we u informeren over:

 • Invoeren leegstandsdagen voor de periode van 1/5/2020 – 30/6/2020 tot en met 12 juli 2020;
 • Heropening dossier leegstandsdagen 13/3/2020 – 30/4/2020 tot en met 12 juli 2020;
 • Verduidelijking berekenen leegstandsdagen;
 • Vuistregels, veelgestelde  vragen en voorbeelden.

Daarnaast vindt u ook een document met veelgestelde vragen waarin u ook enkel voorbeelden kan terugvinden. Deze voorbeelden kan u ook in afzonderlijke documenten terugvinden.

Zie ook: Extra steun voor woonzorgcentra: personeel en financieel

pdf bestandMail 7 mei 2020 over de financiële maatregelen n.a.v. COVID-19 en veelgestelde vragen (224 kB)
pdf bestandVeelgestelde vragen financiële maatregelen - overzicht (7 mei 2020) (441 kB)
pdf bestandVoorbeeld 1 (190 kB)
pdf bestandVoorbeeld 2 (293 kB)

Via deze mail met bijlagen willen we u informeren over frequent gestelde vragen naar aanleiding van onze brief van 1 mei met als onderwerp "Financiële maatregelen n.a.v. COVID19-toelichting"

pdf bestandBrief TFO/2020/06 (177 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de COVID-19 maatregelen voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang met effect op bezetting en financiering

pdf bestandBrief TFO/2020/05 (158 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de personeelsinzet in de woonzorgcentra naar aanleiding van de COVID-19-crisis.

pdf bestandBrief TFO/2020/04 (134 kB)

In deze brief komen de COVID-19 maatregelen voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang met effect op bezetting en financiering aan bod. 

Compensatie van de kosten voor residentiële WVG-voorzieningen

Het VIPA voorziet een subsidie ter compensatie van de kosten die residentiële WVG-voorzieningen hebben gemaakt in het kader van de civiele noodtoestand van COVID-19.  U vindt hier alles wat u over de compensaties moet weten:

 • Wat, voor wie en hoeveel?
 • Hoe vraag ik de CORONA-compensatie aan?
 • Welke regelgeving geldt voor de CORONA-compensatie?