Een brandveiligheidsattest aanvragen voor een woonzorgvoorziening

Om erkend te kunnen worden en blijven als woonzorgvoorziening (met uitzondering van de serviceflatgebouwen), moet uw voorziening inzake de naleving van de brandveiligheidsnormen een attest A of B kunnen voorleggen, afgeleverd door de burgemeester.

Voor serviceflatgebouwen: ga naar de verklaring van brandveiligheid voor serviceflatgebouwen

Hoe een attest aanvragen?

 1. U vraagt een attest aan bij de burgemeester van de gemeente/stad waarin uw voorziening gelegen is.
 2. De burgemeester geeft de bevoegde hulpverleningszone de opdracht om na te gaan in welke mate uw voorziening voldoet aan de brandveiligheidsnormen.
 3. De hulpverleningszone voert een onderzoek uit en bezorgt het verslag daarvan aan de burgemeester.
 4. De burgemeester reikt een attest uit op basis van het verslag van de hulpverleningszone.

Attest A, B of C

Attest Betekenis Geldigheidsduur Gevolgen
Attest A De voorziening voldoet aan alle normen. De brandveiligheid is onvoorwaardelijk gewaarborgd. 8 jaar De voorziening kan erkend worden/blijven.
Attest B Er is niet voldaan aan alle normen. De veiligheid is  voorwaardelijk gewaarborgd, maar niet ernstig in het gedrang. Het eerste attest is 1 jaar geldig en kan telkens met minstens 1 jaar verlengd worden tot een maximale duur van 9 jaar voor de opeenvolgende attesten B. Binnen 7 maanden moet u een stappenplan uitwerken om aan de normen te voldoen. Op advies van de hulpverleningszone reikt de burgemeester een attest A of C uit, of verlengt hij attest B.
Attest C De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de normen. De veiligheid is in het gedrag. Tot er een nieuw attest A of B wordt uitgereikt De voorziening kan niet (meer) uitgebaat worden. Zorg en Gezondheid weigert de erkenningsaanvraag of start de procedure tot intrekken van de erkenning.

U kan ook een afwijking vragen op de brandveiligheidsnormen.

COVID-19 attestering brandveiligheid: aanpassing procedures en termijnen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2021 tot bepaling van afwijkingen van de administratieve procedures en de termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2021, voorziet voor bepaalde WVG-voorzieningen en -diensten opnieuw (zie voorgaand besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020) aanpassingen van verschillende procedures en termijnen, naar aanleiding van vastgestelde knelpunten als gevolg van de coronapandemie.

Voor brandveiligheid bevat het besluit o.a.:

 • aangepaste termijnen voor de administratieve procedures voor attestering van de woonzorgvoorzieningen tijdens de periode van civiele noodsituatie. De periode van civiele noodsituatie loopt van 30 oktober 2020 tot en met 22 februari 2022.
 • een verlenging tot en met 31 maart 2022 van de geldigheidsduur van de attesten A en B die vervallen voor 1 januari 2022.
  ​​​​​​ Voor de attesten A geldt deze verlenging ook als de geldigheidsduur door die verlenging langer dan 8 jaar is. Voor de attesten B geldt deze verlenging ook als de totale geldigheidsduur van de opeenvolgende attesten door die verlenging langer dan 9 jaar wordt.
  In de periode waarvoor de geldigheidsduur van attesten is verlengd, leeft de initiatiefnemer de toepasselijke brandveiligheidsvoorschriften na.
  Voor de attesten waarvoor de geldigheidsduur werd verlengd tot en met 31 maart 2022 wordt ten laatste op 30 september 2021 een aanvraag voor nieuw onderzoek bij de burgemeester ingediend. Daarbij worden, in voorkomend geval, een geactualiseerde stand van zaken van het stappenplan met de nog uit te voeren werken en een verdere planning meegestuurd. De burgemeester bezorgt uiterlijk op 1 maart 2022 het attest en het bijhorende verslag;
 • de mogelijkheid tot het indienen in de periode van 20 maart 2020 tot en met 30 september 2021 van een ontvankelijke erkenningsaanvraag bij gebrek aan de vereiste documenten inzake de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften.
  Het bewijs dat de voorziening aan de geldende brandveiligheidsreglementering voldoet bezorgt de voorziening in dit geval ten laatste op 31 december 2021 aan het agentschap Zorg en Gezondheid.
  n de tussenliggende periode moet de initiatiefnemer de veiligheid maximaal waarborgen in overeenstemming met de brandveiligheidsvoorschriften;
 • een verlenging van de overgangsperiode voor de lokale dienstencentra en de groepen van assistentiewoningen om een eerste attest A of B in te sturen tot en met 1 oktober 2022. Uiterlijk op 31 maart 2022 moet de aanvraag tot attestering bij de burgemeester gebeuren. De burgemeester bezorgt het attest met het bijbehorend verslag uiterlijk op 1 september 2022.

Meer uitleg over deze aanpassingen vindt u op de website van VIPA en in depdf bestandToelichtingsbrief van de AG (20 december 2021) (222 kB).

Meer info

De brandveiligheidsnormen en de procedure voor het opmaken en afleveren van de attesten vindt u in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen. Hierin staan ook overgangsmaatregelen voor de bestaande voorzieningen.

Deze normen traden in werking op 1 juli 2012 (voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang en centra voor herstelverblijf) en op 1 oktober 2018 (voor groepen van assistentiewoningen en lokale dienstencentra).

Meer uitleg over de normen en de procedure vindt u op de website van VIPA.

De attesten kan u downloaden op de website van het VIPA.