Beslissingen Vlaamse regering om te voorzien in voldoende testafnamecapaciteit

  • 25 april 2022

Op vrijdag 22 april keurde de Vlaamse regering 3 subsidiebesluiten goed om in de komende zomer en najaar voldoende testcapaciteit te verzekeren.  

Eén besluit regelt het voorzien in een constante basistestcapaciteit per referentieregio. Doel is om per referentieregio 1 testcentrum te behouden voor de rest van het jaar, bovenop de reguliere capaciteit voor afname van PCR-testen in de ziekenhuizen en labo’s. De testcentra werden geselecteerd op basis van een oproep. De definitieve lijst werd op 13 mei goedgekeurd en gepubliceerd

Met een tweede besluit voorzien we de mogelijkheid om de mobiele testteams verder in te zetten indien nodig.  De 3 Universitaire Ziekenhuizen garanderen de beschikbaarheid van hun mobiel team tot het einde van het jaar met de mogelijkheid om deze in te zetten in elke provincie. Meer info over inzetbaarheid en contactgegevens.

Een derde besluit voorziet in de mogelijkheid om indien de situatie dit vraagt 1 testcentrum per eerstelijnszone te activeren.  Om dit proces in goede banen te leiden is er nood aan het monitoren van de beschikbare testcapaciteit en het maken van de nodige afspraken voor opschaling indien nodig. Om deze opdrachten uit te voeren voorziet het besluit in een (aanvullende) subsidie voor de zorgraad.  Zij krijgen onder meer de opdracht om de reguliere testafnamecapaciteit in hun regio in kaart te brengen en de (lokale) evolutie van het aantal besmettingen op te volgen, om op basis daarvan de nood te kunnen inschatten voor het opstarten van een testcentrum in hun regio. Daarnaast hebben zij ook de opdracht gekregen om een concreet plan van aanpak op te stellen voor opschaling van de testcapaciteit in hun eerstelijnszone en indien nodig een eigen testcentrum in de ELZ op te starten. In dit kader zullen ze ook contact opnemen met de huisartsenkringen en andere organisaties van zorgverleners in hun regio.

Als er effectief een testcentrum wordt geactiveerd, voorziet het besluit hiervoor extra financiering. Er wordt een forfait voorzien in functie van de grootte van het centrum, op basis van het gemiddeld aantal afgenomen testen zoals geregistreerd in de federale Sharepoint.

  • Kleine centra (<100testen/d) krijgen 3200 €/m.
  • Middelgrote centra (100 – 200 testen/d) krijgen 4700 €/m.
  •  Grote centra (>200testen/d) krijgen 6200 €/m.

Deze financiering kan worden toegekend aan de zorgraad of aan andere penvoerende organisaties zoals huisartsenkringen, ziekenhuizen of lokale besturen.

Financiering zal enkel worden toegekend mits voorafgaand akkoord van het Agentschap voor de opstart van een centrum en mits er ook RIZIV-financiering is voorzien (zal worden beschreven in de procedure die nog wordt bezorgd).