Beleid over ziekenhuizen

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de planning, de erkenning, de subsidiëring van infrastructuur en het toezicht op ziekenhuizen.

Voor de planning baseert ze zich op programmeringsnormen die de federale overheid bepaalt. Die normen leggen het maximum aantal diensten vast en een aantal criteria voor de toewijzing van die diensten. Voor de planning van de ziekenhuizen mag de Vlaamse Gemeenschap aanvullende normen formuleren. Die normen mogen niet in strijd zijn met de bestaande federale basisnormen.

Voor de erkenning baseert de Vlaamse overheid zich op erkenningsnormen die door de federale overheid zijn bepaald voor zover er nog geen nieuwe erkenningsnormen werden opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap. Sinds de zesde staatshervorming is de Vlaamse Gemeenschap namelijk bevoegd voor het opstellen van de erkenningsnormen voor ziekenhuizen met dien verstande dat de uitgevaardigde wetgeving geen organieke wetgeving mogen inhouden, noch een invloed mogen hebben op de uitoefening van de geneeskunde. Erkenningsnormen bepalen de criteria waaraan een ziekenhuis moet voldoen om erkend te worden. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over:

  • Aard en inhoud van de zorg
  • Vereiste infrastructuur
  • Omgevingselementen zoals bijvoorbeeld beschikken over bepaalde functies of diensten
  • Kwaliteitsnormen en -opvolging

Ziekenhuizen kunnen bij de Vlaamse Gemeenschap ook aankloppen voor infrastructuursubsidies. Via het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)  verleent de Vlaamse Gemeenschap subsidies aan ziekenhuizen die gebouwen oprichten, aankopen, uitbreiden, verbouwen of leasen of die uitrusting of apparatuur aankopen.

Naast het formuleren van de programmeringsnormen van ziekenhuizen is de federale overheid ook bevoegd voor het subsidiëren van de werkingskosten van de ziekenhuizen, bijvoorbeeld de lonen van de verpleegkundigen.

Lees meer over het toezicht op ziekenhuizen onder 'kwaliteit in algemene ziekenhuizen'.