Beleid over geestelijke gezondheidszorg

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de planning, de erkenning van en het toezicht op de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt m.a.w. volgens normen die Vlaanderen heeft bepaald. De CGG's kunnen ook een beroep doen op infrastructuursubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

De Vlaamse Gemeenschap is ook bevoegd voor de planning, de erkenning van en het toezicht op

  • de psychiatrische ziekenhuizen
  • de psychiatrische verzorgingstehuizen
  • beschut wonen

Voor die voorzieningen baseert de Vlaamse overheid zich op normen die de federale overheid heeft bepaald. De Vlaamse Gemeenschap kan aanvullende programmerings- en erkenningsnormen formuleren, bijvoorbeeld in het kader van het Vlaams kwaliteitsbeleid. Daarnaast kan de Vlaamse Gemeenschap prioriteiten bepalen rond de planning van psychiatrische voorzieningen.

In het kader van de geestelijke gezondheidszorg besteedt de Vlaamse Gemeenschap bijzondere aandacht aan de preventie van depressie en zelfdoding.

Het actieplan geestelijke gezondheidszorg stippelt de visie uit en de beleidsacties voor de periode 2017-2019.