BelRAI

Wat is BelRAI?

BelRAI instrumenten brengen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier de zorgnoden van kwetsbare personen in kaart met als doel:

  1. kwalitatieve zorgplanning na te streven;
  2. kwaliteitsmonitoring te realiseren.

Antwoorden op de BelRAI items worden ingevuld door het (multidisciplinair) zorgteam en zijn gebaseerd op informatie uit het zorgdossier, observaties van de persoon en gesprekken met de persoon, zijn naasten en zorgverleners.

Er bestaan verschillende BelRAI instrumenten, die gebruikt kunnen worden in verschillende zorgsectoren. Deze instrumenten bestaan zowel uit gemeenschappelijke items als uit setting-specifieke items.

Stapsgewijze implementatie in Vlaanderen

In Vlaanderen wordt een Vlaams BelRAI Platform ontwikkeld waarop de verschillende BelRAI instrumenten stapsgewijs geïntegreerd zullen worden.

Op 1 juni 2021 werd de BelRAI Screener in heel Vlaanderen uitgerold voor de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW’s/Welzijnsverenigingen. Dit nieuwe instrument vervangt de BEL-profielschaal voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij volwassenen (vanaf 18 jaar) en zal gebruikt worden voor het bepalen van de zorgbehoevendheid binnen de sector gezinszorg en met het oog op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Voor personen onder de 18 jaar verandert er voorlopig niets.

Na de uitrol van de BelRAI Screener volgt vanaf juni 2022 het Sociaal Supplement, vanaf juni 2023 volgen het BelRAI Home Care instrument en voor de residentiële ouderenzorg het BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) instrument. Deze termijnen werden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In de toekomst zal eveneens gebruikgemaakt kunnen worden van de BelRAI Screener voor Kinderen en Adolescenten. Dit laatste instrument is momenteel nog in ontwikkeling.

  BELRAI instrument Timing
Zorgbudgetten    
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (meerderjarigen) - (vroegere zorgverzekering) BelRAI Screener 1 juni 2021
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) BelRAI Screener Nog te bepalen
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (minderjarigen) BelRAI Screener voor Kinderen en Adolescenten Nog te bepalen
Zorgplanning    
Thuiszorg/Gezinszorg BelRAI Screener 1 juni 2021
  Sociaal Supplement 1 juni 2022
  BelRAI Home Care 1 juni 2023
Residentiële ouderenzorg BelRAI Long-term-Care Facilities 1 juni 2023

 

Waarom hebben we BelRAI nodig?
Gemeenschappelijke taal

BelRAI biedt een gemeenschappelijke taal met consistente terminologie, onafhankelijk van de zorgvoorziening of de discipline van de zorgverlener. Dit is cruciaal voor de communicatie binnen en tussen zorgvoorzieningen. De zorgtoestand van de cliënt kan namelijk doorheen de tijd en over verschillende diensten heen opgevolgd worden. Diverse zorgvormen kunnen flexibeler worden gecombineerd. Bovendien kunnen zorgprofessionals beter met elkaar communiceren aangezien iedereen dezelfde taal spreekt.

Continuïteit van zorg

Personen met complexe zorgnoden maken regelmatig de transfer van de ene zorgvoorziening naar de andere (vb. van het woonzorgcentrum naar het ziekenhuis). Goede communicatie en samenwerking tussen gezondheidsmedewerkers is een essentiële voorwaarde om de continuïteit van de zorg te garanderen. BelRAI maakt een efficiënte informatieoverdracht van cliëntgegevens tussen verschillende zorgvoorzieningen mogelijk. Administratieve overlast wordt vermeden en cliënten moeten niet telkens opnieuw dezelfde vragen beantwoorden.

Zorgplan opstellen

Zorgverleners verzamelen gegevens op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier. De resultaten (CAPs en zorgschalen) kunnen vervolgens gebruikt worden om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen, aan te passen of te evalueren voor iedereen die nood heeft aan (complexe) zorgverlening. Let op: het zorgplan rolt niet automatisch uit BelRAI. Het is belangrijk dat er op basis van BelRAI-inzichten een overleg plaatsvindt met het multidisciplinair zorgteam, de cliënt en zijn familie om het zorgplan op te stellen. BelRAI vervangt het gesprek met de cliënt en zijn familie dus niet maar biedt goede input om het gesprek te sturen.

Multi-dimensionele kijk op de zorgtoestand

Met behulp van de BelRAI instrumenten worden functionele, medische, psychosociale en existentiële noden van de persoon in kaart gebracht. Op die manier krijgt men een holistisch beeld van de zorgtoestand van de persoon. Onderzoek toont aan dat zorgprofessionals door het gebruik van de BelRAI instrumenten de persoon beter observeren en daardoor zorgnoden beter detecteren en aanpakken.

Interdisciplinaire samenwerking

Een uitgebreid BelRAI instrument kan multidisciplinair ingevuld worden. Finaal zullen de CAPs en zorgschalen zichtbaar zijn voor alle leden van het zorgteam die een zorgrelatie hebben met de persoon.

Uniform inschalingsinstrument voor alle zorgsectoren en doelgroepen

Momenteel wordt er in verschillende zorgvoorzieningen gebruik gemaakt van verschillende inschalingsinstrumenten, wat bijdraagt tot de fragmentatie van de zorg. BelRAI omvat een breed scala aan instrumenten die gebruikt kunnen worden in meerdere settings: de thuiszorg, de residentiële ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de palliatieve zorg, etc. Bovendien zijn de BelRAI instrumenten geschikt voor verschillende doelgroepen.

Kwaliteit van zorg en benchmarking

Op mesoniveau kunnen aan de hand van de BelRAI instrumenten kwaliteitsindicatoren automatisch berekend worden. Kwaliteitsindicatoren zijn meetbare aspecten van zorg die een aanwijzing geven over de kwaliteit van zorg. Op basis van de resultaten op de kwaliteitsindicatoren kan men aan kwaliteitsmonitoring doen. Momenteel worden cliëntgegevens ingediend via het e-loket bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op basis van deze gegevens worden de kwaliteitsindicatoren berekend. In de toekomst streeft men ernaar om kwaliteitsindicatoren automatisch te berekenen op basis van cliëntgegevens die ingevoerd worden in BelRAI.

Tegemoetkomingen bepalen

Naast een betere inschatting van de zorgnood van de zorgvrager, is het de bedoeling om BelRAI op termijn ook als inschalingsinstrument te gebruiken als basis voor (persoonsvolgende) financiering. De financiering wordt dan gebaseerd op de zorgzwaarte van de cliënt, berekend op basis van BelRAI data.

(Internationaal) wetenschappelijk referentiekader

De interRAI instrumenten werden internationaal gevalideerd en getest door het wetenschappelijk consortium interRAI. Momenteel worden de interRAI instrumenten in meer dan 35 landen gebruikt. Er is bijgevolg een internationaal wetenschappelijk referentiekader. In Canada wordt interRAI gebruikt voor programmatie, voor het opstellen van zorg- en ondersteuningsplannen en voor het bepalen van de zorgfinanciering.

Opleiding

Een correct en uniform gebruik van BelRAI vereist in eerste instantie een goede vorming. Op Vlaams niveau is het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (KCD) als BelRAI expert verantwoordelijk voor de vorming en de attestering, waarbij een ‘train de trainer’-model wordt gehanteerd.

Meer informatie vindt u op de website van het KCD: www.belrai-kennisportaal.be - www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.

Infosessies BelRAI voor residentiële ouderenzorg

16 juni 2022 - Webinar stand van zaken BelRAI

2 juni 2022 - Webinar draaiboek BelRAI Long Term Care facilities (LCTF) en ervaringen pilootprojecten

9 december 2021 - Webinar implementatie van BelRAI Long Term Care facilities (LCTF) in woonzorgcentra

23 september 2021 - Algemene infosessie over de toepassing van BelRai in de woonzorgcentra

 

Infosessies BelRAI ICT-releaseplanning

29 maart 2022

2 februari 2022

14 december 2021

Herbekijk het webinar van 14 december 2021 over VIP BelRAI- sociaal supplement, HC, LTCF - AAO Architectuur Analyse en Ontwerp workshop voor de ICT

 

Draaiboek voor de implementatie van BelRAI LTCF in de woonzorgcentra

Dit draaiboek dient als leidraad bij de implementatie van het BelRAI Long Term Care Facilities instrument binnen een woonzorgcentrum. Het draaiboek is ontstaan vanuit de ervaringen van de deelnemers en de projectcoaches uit het BelRAI LTCF pilootproject dat in de periode 2020-2022 heeft plaatsgevonden in de Vlaamse woonzorgcentra. Dit draaiboek kan ook gebruikt worden in het kader van de implementatie van andere BelRAI-instrumenten.

pdf bestandDraaiboek BelRAI LTCF als implementatie in woonzorgcentra incl bijlagen (1.34 MB)

Bijlagen: