Afdelingen en departementen Medisch Toezicht

Elke werkgever in België is verplicht maatregelen te nemen om het welzijn van zijn werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen, te beschermen en te behouden. De werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Hij moet het algemeen beleid uitstippelen, instructies geven aan het leidinggevend personeel over de uitvoering van het beleid. Hij draagt daarvoor de volledige eindverantwoordelijkheid.

Om dit te realiseren moet elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Binnen deze dienst moet steeds een preventieadviseur aanwezig zijn, met uitzondering voor kleine ondernemingen. Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk kunnen uit 2 departementen bestaan:

  • een departement medisch toezicht;
  • een departement risicobeheersing.

Wanneer de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk niet zelf alle wettelijk verplichte opdrachten kan vervullen, kan de werkgever een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Werkgevers hebben ook de mogelijkheid een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten.

Externe diensten bestaan uit 2 afdelingen:

  • een afdeling medisch toezicht;
  • een afdeling risicobeheersing.

Binnen de interne en externe diensten voor preventie en bescherming staan de afdelingen en departementen medisch toezicht in voor het gezondheidstoezicht op de werknemers, een betere afstemming van de werknemer op zijn taak enerzijds en de aanpassing van het werk aan de werknemer anderzijds en het toezicht op de organisatie van de eerste hulp.

Concreet zorgen afdelingen en departementen medisch toezicht ervoor dat aan elke werknemer preventief een aantal onderzoeken wordt aangeboden. Daarnaast geven ze advies over de inrichting van de werkplek en over persoonlijke beschermingsmiddelen. Of, en hoe frequent onderzoeken nodig zijn, hangt af van het risico dat verbonden is aan het werk.

Een afdeling of departement medisch toezicht mag enkel werkzaam zijn in Vlaanderen of in unicommunautair Nederlandstalige instellingen in Brussel als ze door de Vlaamse overheid erkend is.