Aanwezigheidsdagen COVID-19 centra voor dagverzorging

Aanwezigheidsdagen COVID-19 centra voor dagverzorging juni 2021

Om de financiële compensatie voor verminderde bezetting ten gevolge van COVID-19 in de centra voor dagverzorging te kunnen bepalen vragen we u tegen ten laatste 31 augustus 2021 via het eLoket de aanwezigheidsdagen mee te delen voor de periode van 1 juni tot en met 30 juni 2021.
 

U vindt in het eLoket, in het thema “subsidies”, het formulier “Aanmaken Aanwezigheidsdagen Covid-19 CDV: 01/06/2021 – 31/06/2021” onder het luik “nieuw dossier”:

Aanwezigheidsdagen COVID-19 centra voor dagverzorging juni 2021

Welke gegevens?


Ingeval van opening

Aanwezigheidsdagen

U geeft in het formulier het totaal aantal aanwezigheidsdagen voor uw centrum voor dagverzorging voor de periode van 1 juni tot en met 30 juni 2021, opgesplitst per afhankelijkheidscategorie O, A, F, Fd, D en/of Fp. De categorie Fp geldt enkel voor de centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte.

U telt dus voor elke dag van opening het aantal aanwezige gebruikers per afhankelijkheidscategorie O, A, F, Fd, D of Fp. U sommeert vervolgens per afhankelijkheidscategorie de gegevens van alle dagen in de betreffende periode en geeft dit cijfer per afhankelijkheidscategorie door in het eLoket. Indien u tijdens deze periode bijvoorbeeld elke dag 4 personen met een afhankelijkheidsscore F ontving en 3 personen met een afhankelijkheidsscore Fd, en u was van maandag tot en met vrijdag geopend, vult u in het vak “Som aantal aanwezigheidsdagen afhankelijkheidscategorie F” “88” (4 personen x 22 openingsdagen van 1/6 tot en met 30/6) in. In het vak “Som aantal aanwezigheidsdagen afhankelijkheidscategorie Fd” vult u dan “66” in (3 personen x 22 dagen).

Openingsdagen

U dient bijkomend ook het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging effectief geopend was in de betreffende periode, door te geven. Indien u bijvoorbeeld elke dag van maandag tot en met vrijdag geopend was, vult u hier, rekening houdend met de officiële feestdagen, 22 in. Indien u elke dag van maandag tot en met zaterdag geopend was, vult u hier 26 in. Indien u van maandag tot en met vrijdag geopend was, maar bijvoorbeeld de laatste week van juni gesloten was, vult u hier 19 in.

Verklaring tijdelijke werkloosheid

Om voor de maanden in 2021 in aanmerking te komen voor de subsidie voor de aanwezigheidsdagen, mogen op de openingsdagen in de maand in kwestie de medewerkers van het centrum voor dagverzorging niet tijdelijk werkloos geweest zijn, met uitzondering van:

1° tijdelijke werkloosheid in geval van een quarantaineattest;
2° tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten;
3° als de voorziening om aantoonbare redenen buiten haar wil om tijdelijke werkloosheid heeft moeten toestaan, kan ze aan het agentschap een uitzondering vragen vóór de vijftiende van de maand die volgt op de maand in kwestie. Het agentschap kan de uitzondering toestaan of gemotiveerd weigeren.

Er wordt u gevraagd dit via de daarvoor voorziene verklaring te bevestigen.

Meer informatie over deze voorwaarde kan u vinden in punt 1.1.1 en 1.1.2 van onze uitgebreide toelichting (pagina 19 en 20)

Ingeval van sluiting om dienst te doen als cohortafdeling

Sluitingsdagen

Indien uw centrum voor dagverzorging tijdens de periode van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 gesloten was om dienst te doen als cohortafdeling, geeft u door hoeveel dagen uw centrum voor dagverzorging in deze periode om die reden gesloten was.

Let wel, enkel de sluitingsdagen om dienst te doen als cohortafdeling kunnen hier worden doorgegeven,
 niet de dagen dat het centrum voor dagverzorging zonder meer gesloten was.

Bij het bepalen van het aantal sluitingsdagen omwille van cohortzorg
 houdt u rekening met het normale openingsregime van uw centrum voor dagverzorging. Indien uw centrum voor dagverzorging normaal 5 dagen per week geopend is, en uw voorziening was bijvoorbeeld gans juni gesloten om dienst te doen als cohortafdeling, houdt u rekening met 22 sluitingsdagen.


Verklaring tewerkstelling personeel

Van zodra u een aantal dagen invult dat uw centrum voor dagverzorging gesloten was om dienst te doen als cohortafdeling, verschijnt de vraag om al dan niet te bevestigen dat de medewerkers werkzaam in het centrum voor dagverzorging, gedurende de periode van sluiting tussen 01/06/2021 en 30/06/2021, hun vastgestelde arbeidstijd verder ingezet hebben in de cohortafdeling of in een door hun werkgever bepaalde alternatieve arbeid in het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid. Dit is immers een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de compensatie omwille van het niet kunnen factureren van de basistegemoetkoming voor zorg tijdens de sluitingsperiode.

Verder dient u in dit geval ook aan te geven waar dit personeel werd tewerkgesteld. U hebt hierbij 3 opties: ofwel binnen een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf, ofwel binnen de cohortafdeling, ofwel een andere zorgvorm. Mogelijks was het personeel binnen meerdere woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, de cohortafdeling of andere zorgvormen tewerkgesteld en duidt u dit ook zo aan. Naast het soort zorgvorm vult u ook telkens de naam van de voorziening in.
 

Verklaring tijdelijke werkloosheid

Om tot en met juni 2021 in aanmerking te komen voor de subsidie sluiting cohortzorg, mogen op de sluitingsdagen in de maand in kwestie de medewerkers van het centrum voor dagverzorging niet tijdelijk werkloos geweest zijn, met uitzondering van:

1° tijdelijke werkloosheid in geval van een quarantaineattest;
2° tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten;
3° als de voorziening om aantoonbare redenen buiten haar wil om tijdelijke werkloosheid heeft moeten toestaan, kan ze aan het agentschap een uitzondering vragen vóór de vijftiende van de maand die volgt op de maand in kwestie. Het agentschap kan de uitzondering toestaan of gemotiveerd weigeren.

Er wordt u gevraagd ook dit via de daarvoor voorziene verklaring te bevestigen.

Meer informatie over deze voorwaarde kan u vinden in punt 1.1.1 en 1.1.2 van onze uitgebreide toelichting (pagina 19 en 20)
 

Ingeval van sluiting omdat het personeel elders tewerkgesteld was of ziek was

Sluitingsdagen

Indien uw centrum voor dagverzorging tijdens de periode van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 genoodzaakt was volledig te sluiten vanwege een gebrek aan personeel omdat alle personeel

 • hetzij tewerkgesteld was in een in alternatieve arbeid die hun werkgever bepaalt in het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd is in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid,

 • hetzij ziek was,

geeft u door hoeveel dagen uw centrum voor dagverzorging in deze periode om die reden gesloten was.

2 aandachtspunten hierbij:

 • Personeel dat verplicht in quarantaine moet wordt ook als ziek personeel beschouwd.

 • Indien het centrum voor dagverzorging moest sluiten omwille van een uitbraak van COVID-19 en tijdens deze sluitingsdagen alle personeel hetzij tewerkgesteld was in een alternatieve arbeid zoals hierboven vermeld of ziek was, kunnen de sluitingsdagen om die reden ook hier worden ingebracht.

Let wel, enkel de sluitingsdagen om bovenvermelde reden kunnen hier worden doorgegeven, niet de dagen dat het centrum voor dagverzorging zonder meer gesloten was.

Bij het bepalen van dit aantal sluitingsdagen houdt u rekening met het normale openingsregime
 van uw centrum voor dagverzorging. Indien uw centrum voor dagverzorging normaal 5 dagen per week geopend is, en uw voorziening was bijvoorbeeld gans juni gesloten om dienst te doen als cohortafdeling, houdt u rekening met 22 sluitingsdagen.


Verklaring tewerkstelling/ziekte personeel

Van zodra u een aantal dagen invult dat uw centrum voor dagverzorging gesloten was om bovenvermelde reden, verschijnt de vraag om al dan niet te verklaren dat het centrum voor dagverzorging tijdens het vermeld aantal dagen in de periode van 01/06/2021 tot en met 30/06/2021 genoodzaakt was te sluiten vanwege een gebrek aan personeel omdat alle personeel hetzij tewerkgesteld is in een in een alternatieve arbeid die hun werkgever bepaalt in het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd is in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid, hetzij ziek was.

Dit is immers de absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor de compensatie omwille van het niet kunnen factureren van de basistegemoetkoming voor zorg en de gederfde dagprijsinkomsten tijdens de sluitingsperiode.

Verklaring tijdelijke werkloosheid

Om tot en met juni 2021 in aanmerking te komen voor deze subsidie sluiting tewerkstelling elders/ziekte personeel, mogen op de sluitingsdagen in de maand in kwestie de medewerkers van het centrum voor dagverzorging niet tijdelijk werkloos geweest zijn, met uitzondering van:

1° tijdelijke werkloosheid in geval van een quarantaineattest;
2° tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten;
3° als de voorziening om aantoonbare redenen buiten haar wil om tijdelijke werkloosheid heeft moeten toestaan, kan ze aan het agentschap een uitzondering vragen vóór de vijftiende van de maand die volgt op de maand in kwestie. Het agentschap kan de uitzondering toestaan of gemotiveerd weigeren.

Er wordt u gevraagd ook dit via de daarvoor voorziene verklaring te bevestigen.

Meer informatie over deze voorwaarde kan u vinden in punt 1.1.1 en 1.1.2 van onze uitgebreide toelichting (pagina 19 en 20)
 

Aandachtspunten

 • Alle centra voor dagverzorging moeten dit formulier invullen, ook indien er geen verminderde bezetting was in de betreffende voorziening. Enkel nadat elk centrum voor dagverzorging de gevraagde gegevens heeft doorgegeven, kan het agentschap overgaan tot berekening en vervolgens betaling van de compensaties. 

 • Ook opnames van minder dan 6 uur telt u mee als aanwezigheidsdag.

 • U deelt in het formulier “Aanwezigheidsdagen Covid-19 CDV: 01/06/2021 – 30/06/2021” enkel de gegevens mee voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

 • U bezorgt ons de gegevens voor zowel de periode 01/06/2021 – 30/06/2021 ten laatste op 31 augustus 2021.

 • Dien de gegevens in via het e-loket voor zorgvoorzieningen.

 • Open het e-loket en:

  • klik op het thema 'Subsidies';

  • klik op de link “Aanmaken Aanwezigheidsdagen Covid-19 CDV: 01/06/2021 – 30/06/2021” 

 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.

 • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens er invullen.

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.

Wat doen we met deze gegevens?

Vanaf 1 september 2021 wordt het formulier afgesloten en worden de meegedeelde gegevens verwerkt voor betaling.

Voor de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg omwille van de verminderde bezetting worden, voor het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging geopend is, de opgegeven aanwezigheidsdagen voor de F, Fd, D en/of Fp afhankelijksheidsprofielen vergeleken met de bezetting in een normale periode. Deze bezetting in een normale periode wordt berekend op basis van de gegevens die u doorgaf via de RaaS-webtoepassing voor de referentieperiode 2018-2019. Het verschil wordt beschouwd als verminderde bezetting en dient als basis voor de berekening van de compensatie. Voor voorzieningen waarvoor er geen bezettingsgegevens voor de referentieperiode 2018/2019 beschikbaar zijn omdat ze bv. pas later erkend werden, houden we rekening met een individuele bezettingsgraad van 0,8281.

Voor de compensatie van de gederfde dagprijsinkomsten worden, voor het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging geopend is, de opgegeven aanwezigheidsdagen voor alle afhankelijksheidsprofielen (O, A, F, Fd, D en/of Fp) vergeleken met de bezetting in een normale periode. Deze bezetting in een normale periode wordt bepaald op basis van de gemiddelde dagbezetting 2019, berekend op basis van de bezettingsgegevens 2019 ingediend in het kader van de werkingssubsidies. Het verschil wordt beschouwd als leegstand en dient als basis voor de berekening van de compensatie.
Voor centra voor dagverzorging waarvoor geen bezettingsgegevens 2019 in het kader van de werkingssubsidies beschikbaar zijn omdat ze bijvoorbeeld pas na 1 januari 2019 werden erkend, houden we rekening met een gemiddelde dagbezetting 2019 van 10 gebruikers.

De centra voor dagverzorging die dienst deden als cohortafdeling en de centra voor dagverzorging die genoodzaakt waren te sluiten omdat alle personeel elders tewerkgesteld was of ziek was, worden wat voor de basistegemoetkoming voor zorg en de gederfde dagprijsinkomsten ook gecompenseerd voor het aantal dagen dat ze om die redenen gesloten waren.

De compensaties voor de maanden april tot en met juni 2021 zullen worden uitbetaald uiterlijk eind september 2021.

Vragen over deze registratie?

Meer toelichting over de compensatiemaatregelen naar aanleiding van COVID-19 vindt u onze brieven. De regeling vanaf 1 april 2021 zit vervat in de brief met referentie TFO/2021/02 - zie deze pagina. Concrete vragen worden beantwoord in onze veelgestelde vragen.
Contact team financiering ouderenzorg:
 financieringouderenzorg@vlaanderen.be
Contact technische helpdesk e-loket:
   Bij problemen bij het gebruikers- en toegangsbeheer: contacteer het eHealth contactcenter.
   Bij technische vragen: stuur een e-mail naar eloket.zg@vlaanderen.be.