Aanpak en traject Gezondheidsconferentie Preventie 2016

Aanpak

  • Vanuit een objectieve beleidsevaluatie van de voorbije periode en een grondige omgevingsanalyse, worden de bouwstenen voor de conferentie ontworpen.
  • Het ontwerpproces verloopt zo participatief mogelijk waarbij verschillende actoren worden betrokken via werkgroepen, enquêtes, publieke consultatie, wetenschappelijke revisies, enz.
  • Om nauw te kunnen aansluiten op de behoeften op het terrein werken we vanuit settings (bv. onderwijs, werk, lokale gemeenschap, gezin, vrije tijd, zorg, welzijnssector) en waar nodig vanuit specifieke doelgroepen (bv. jongeren, ouderen en kansengroepen).
  • We exploreren ook de nieuwe tendenzen om via nieuwe technologieën de burger rechtstreeks te bereiken.

Timing

Maart-april 2016 De diverse actoren worden settinggericht betrokken bij de evaluatie van het beleid, de omgevingsanalyse en de voorbereiding van de nieuwe doelstellingen. We overleggen in deze periode ook met de andere beleidsdomeinen en –niveaus om te kunnen aansluiten bij de aanbeveling van de WHO en gezondheid als thema een plek te geven in elk beleid (Health in all policies’).
Juni 2016 De eerste versie van de beleidsevaluatie en de omgevingsanalyse wordt voorgelegd aan diverse academische experten. Door externe factoren zullen de definitieve cijfergegevens pas in het najaar kunnen vervolledigd worden.
Juli-augustus 2016
  • We verzamelen de feedback van de diverse actoren op de beleidsevaluatie en omgevingsanalyse om de eindredactie van deze twee rapporten tegen eind augustus af te kunnen ronden.
  • We werken een visienota uit met een eerste raamwerk van gezondheidsdoelstellingen en preventiestrategieën.
September-december 2016 De visienota wordt in het najaar verder uitgewerkt en afgetoetst met het werkveld en zal de basis vormen van de agenda van de conferentie op 16 en 17 december.
16 & 17 december 2016 Gezondheidsconferentie Preventie
Januari-maart 2017 De bevindingen worden geconsolideerd in een eindrapport.

 

tijdslijn traject gezondheidsconferentie preventie